Tin tức

Đ𝒂́ 𝑻𝒖̛̣ 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏 "𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎" 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒐̛̀𝒊, 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊.

Đ𝒂́ 𝑻𝒖̛̣ 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏 "𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎" 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒐̛̀𝒊, 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊.

14 Oct 2021, thuộc Tin Sản Phẩm


Đ𝒂́ 𝑻𝒖̛̣ 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏 "𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎" 𝒄𝒉𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒗𝒐̛̀𝒊, 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊.

Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963